Kode van Gedrag

Kode van Gedrag

Hierdie Gedragskode, met die Grondwet van RSA 1996 en die Grondwet van Yzerfontein Buurtwag sal bindend wees op alle lede en lede moet die doelwitte en doelstelling van hierdie Grondwet te alle tye handhaaf en bevorder.

Lede moet, in die eerste geval onder die gesag van en in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Polisie Diens en verantwoordbaar aan hulle en dan aan die bestuur van die Yzerfontein Buurtwag.

Lede se betrokkenheid in alle aktiwiteite van die buurtwag is op 'n vrywillige basis en ook die gebruik van sy of haar privaat voertuig. Dus, die buurtwag en ander geaffilieerde entiteite kan nie aanspreeklik gehou word vir enige skade aan sy / haar persoon of privaat voertuie opgedoen tydens die lewering van die bystand.

Geen lid van die Yzerfontein Buurtwag mag rassisme, seksisme of enige ander vorm van diskriminasie gebaseer op taal, ouderdom, geslag, geloof, etniese of sosiale herkoms, kleur, seksuele oriëntasie, gestremdheid, politieke oortuiging of enige ander Konstitusionele beskerm oriëntasie teenoor enige lid en enige ander persoon wys.

Lede van die Yzerfontein Buurtwag op patrollie moet vertroud wees met die Wet met betrekking tot die regte van privaat persone in 'n burgerlike arrestasie of die deursoeking van 'n persoon moet wees. Slegs "minimum geweld" soos omskryf in die kriminele prosedure Wet No. 51 van 1977 moet teen verdagte persone gebruik word. Geen vorm van vigilatism (self aangestelde wetstoepassing sonder wettige owerheid) sal aanvaar word.

Yzerfontein Buurtwag lede wat ‘n wapen dra gedurende operasies, moet ten volle vertroud wees met die bepalings van die Wet op gevaarlike wapens – Wet 15 van 2013 en dit tot die letter volg.

Geen persoon onder die ouderdom van 18 jaar mag deelneem aan enige patrollie.

Lede van die Yzerfontein Buurtwag mag nie enige vertroulike of bevoorregte inligting wat hulle mag verkry het as gevolg van hul lidmaatskap van die Yzerfontein buurtwag uitlaat nie.

Geen lid van die Yzerfontein Buurtwag mag sy of haar lidmaatskap gebruik vir persoonlike voordeel en mag nie enige betaling, kommissie of gratifikasie in verband met sy of haar lidmaatskap, ontvang nie, behalwe na synde behoorlik daartoe gemagtig is deur die bestuur van Yzerfontein Buurtwag.