Grondwet

YZERFONTEIN BUURTWAG

Visie
Leef 'n lewe van welstand in 'n veilige dorp.

Missie
Die buurtwag moet 'n gestruktureerde omgewing waarbinne die gemeenskap organiseer kan vestig homself in welstand en veiligheid en sekuriteit ter ondersteuning van en in samewerking met die SAPD, wetstoepassing en gemeenskapsorganisasies.

Doel
Skep 'n veilige en beveiligde Yzerfontein.

Doelwitte
1. Vestig 'n funksionele bevel en beheer stelsel mark en die Buurtwag optimaal te bevorder.
2. Te verfyn en implementeer die operasionele konsep optimaal binne die konteks van Yzerfontein. Hierdie sluit:

a. alle inwoners en besoekers
b. Kwesbares
c. Departement van Landbou, Bosbou en Visserye
d. Platteland

3. Om 'n omgewing van welstand en gemeenskap trotsheid te fasiliteer.
4. Om die lidmaatskap van die Yzerfontein buurtwag uit te brei.

Lidmaatskap
1. Lidmaatskap van die Buurtwag sal oop wees vir alle persone bo die ouderdom van 18 jaar wat hul burgerlike plig wil beoefen.
2. Lidmaatskap is gebaseer op die beginsels van nie-rasisme, nie-seksisme en demokrasie en moet oop vir almal ongeag van ras, kleur, godsdiens, gestremdheid, ouderdom of seksuele oriëntasie.
3. Lidmaatskap sal oop wees vir almal wat woon in die gebied van Yzerfontein of direkte besigheid of belangstelling in die gebied het.
4. Die Buurtwag het 'n vaste lidmaatskap fooi. Die betaling van sodanige geld te alle tye vrywillig is en kan nie afgedwing word nie.
5. Lidmaatskap Register word gehou deur bestuur en sal gereeld bygewerk word. Die register moet die naam, adres, identiteit nommer en telefoon besonderhede van die lede bevat. Die register moet ook die vrywaring vorms en Gedragskode onderteken deur die lidmate bevat.

Identiteit kaarte
1. Die aktiewe operasionele lede van Yzerfontein Buurtwag moet identiteit kaarte he.
2. Die identiteit kaarte van lede moet nie soortgelyk wees soos wat deur die lede van die Suid-Afrikaanse Polisie dienste gebruik word nie.
3. Die identiteit kaarte van lede moet die mees onlangse foto van die lid, sy of haar naam, identiteitsnommer en die houer se leesbare handtekening daarop he.

Vrywaring
Yzerfontein Buurtwag is nie 'n regspersoon nie en moet funksioneer binne die riglyne soos verskaf en uiteengesit in die Wes-Kaapse Provinsiale Grondwet en gedragskode vir buurtwag strukture.
'n Erkenning, wat die buurtwag duidelik vrywarig moet geteken word deur alle lede van die Yzerfontein Buurtwag.

Aanspreeklikheid
1. Yzerfontein Buurtwag nie 'n regspersoon nie en dit het dus geen regterlike bevoegdhede optree of reageer op geregtelike aksie.
2. Elke lid van die Yzerfontein Buurtwag werk net binne sy / haar regte as 'n privaat persoon en in daardie hoedanigheid aanspreeklik is.
3. Yzerfontein Buurtwag sal nie verantwoordelik wees vir siviele en kriminele dade of versuime wat bevredig word deur 'n lid.
4. Alle en enige kriminele en siviele aksies wat ingestel is teen 'n lid van die Yzerfontein Buurtwag word ingestel teen die betrokke lid en nie die buurtwag struktuur nie.

Verantwoordbaarheid
Yzerfontein Buurtwag sal, in die eerste instansie verantwoordbaar wees aan die Suid-Afrikaanse Polisie Diens en dan aan ander funksionele strukture (soos gemeenskap polisie forum) wat dit aan geaffilieer.

Funksies
1. Yzerfontein Buurtwag moet die Suid-Afrikaanse Polisie diens help sover misdaad voorkoming in Yzerfontein betrokke is.
2. Yzerfontein Buurtwag moet die misdaad voorkoming strategie van die polisie aanvaar en ondersteun.
3. Yzerfontein Buurtwag moet binne die raamwerk van die Wet funksioneer.
4. Lede van Yzerfontein Buurtwag sal bevoegdhede, soortgelyk aan dié van enige ander Burger, om 'n burgerse arrestasie, uit te voer. (In die uitvoering van 'n burgerse arrestasie, die vereistes uiteengesit in die kriminele prosedure Wet No. 51 van 1977 aangeheg, moet nagekom word en voldoen ten alle tye en onder alle omstandighede ongeag die aard daarvan).

Logo's en Briefhoofde
1. Yzerfontein Buurtwag kan sy eie logo ontwerp en gebruik en 'n briefhoof inskakeling met sy gestelde visie en missie. So 'n ontwerp mag nie aanval, beledigend, onrealisties en irriterende aan die publiek gevind word nie. Sodanige ontwerp mag nie die gemeenskap polisie Forum en die Suid-Afrikaanse Polisie Diens in aannaming bring nie.
2. Yzerfontein Buurtwag moet nie die dieselfde logo of briefhoof soortgelyk aan dié van die Suid-Afrikaanse Polisie diens gebruik nie.
3. Yzerfontein Buurtwag kan die logo briefhoof van die plaaslike gemeenskap polisie Forum gebruik, onderhewig aan verkryging van skriftelike toestemming van die Uitvoerende Komitee van die plaaslike sub gemeenskap polisie Forum van Yzerfontein.

Beslegting van Geskille
1. Indien enige dispuut ontstaan, moet die plaaslike Yzerfontein sub gemeenskap polisie Forum poog om sodanige geskil te besleg.
2. Indien dit gevind word dat die plaaslike Yzerfontein sub gemeenskap polisie Forum die geskil nie kan oplos nie, sal die geskil na die Area gemeenskap polisie raad verwys word.
3. Versuim om sodanige geskil op te los, sal lei dat die geskil na die Provinsiale Gemeenskap Polisie Raad geneem word, wie se besluit finaal en bindend sal wees.

Gebruik en Beheer van Fondse en Bates
1. Yzerfontein Buurtwag is en sal 'n geen-winsmakende organisasie bly.
2. Yzerfontein Buurtwag hou behoorlike rekeningkundige rekords, wat al sy inkomste en uitgawes, bates en laste, akkuraat weerspieël.
3. Die buurtwag struktuur sal sy finansiële rekeninge jaarliks hersien en waar moontlik sodanige geouditeerd word.
4. Yzerfontein Buurtwag sal toegelaat word om vondsinsameling veldtogte te onderneem om sy gestelde doelwitte en doelstellings te bevorder.
5. Fondse verkry vanaf ander bronne moet beheer en geadministreer word deur die Yzerfontein Buurtwag.
6. 'n Besluit om op sodanige veldtogte te begin, moet in oorleg met die Yzerfontein Sub Gemeenskap Polisie Forum en die Darling Suid-Afrikaanse Polisie Diens bereik word.
7. Alle regering befondsing moet beheer word deur Yzerfontein Sub Gemeenskap Polisie Forum en Darling Suid-Afrikaanse Polisie diens.
8. Indien die jaarlikse inkomste van Yzerfontein Buurtwag R500.00 oorskry, die Uitvoerende Komitee moet toesien dat alle fondse in 'n geregistreerde buurtwag struktuur se bankrekening gedeponeer word met 'n bank instansie geregistreer en erken deur die Suid-Afrikaanse handelaar Bank-Wet Nr 90 van 1994.
9. Yzerfontein Buurtwag Bestuurskomitee moet toesien dat 'n persoon of 'n lid van die bestuur aangestel word as 'n Bewaarder van die toerusting. Die prima funksie van hierdie portefeulje sal wees op oorhandiging in die geval van verander van kantoor / verandering van portefeuljes.
10. 'n Volledig voltooide inventaris onderteken deur die Trustee moet geliasseer word deur die voorsitter van die buurtwag.

Ontbinding van Yzerfontein Buurtwag struktuur
1. Yzerfontein Buurtwag kan opgelos word deur 'n meerderheid stem van 'n behoorlik seker vergadering. Hierdie vergadering kan plaasvind onder die voorsitter van die plaaslike sub gemeenskap polisie Forum of 'n onafhanklike persoon daarop besluit word.
2. Verwysing na die mandaat moet gemaak word en behoorlik aangeteken.
3. Yzerfontein Buurtwag nooi Yzerfontein sub gemeenskap polisie Forum, die stasie Kommissaris Darling Suid-Afrikaanse Polisie diens hoofkwartier en 'n verteenwoordiger van die Departement van Gemeenskapsveiligheid om teenwoordig by die vergadering te wees.
4. Onderworpe aan die bogenoemde, die Yzerfontein Sub Gemeenskap Polisie Forum sal die Bewaarder van alle bates, fondse en dokumentasie met betrekking tot die buurtwag struktuur.
5. Die Yzerfontein sub gemeenskap polisie Forum moet onmiddellik die mandaat kanselleer soos opgeteken, wat die buurtwag struktuur met die bank instansie beklee.
6. Op voldoening aan Klousule (5) hiervan, die Yzerfontein Sub Gemeenskap Polisie Forum moet met onmiddellike effek lede van sy uitvoerende as ondertekenaars aan die genoemde bank rekening/e in die interim aanstel.
7. Die Yzerfontein Sub Gemeenskap Polisie Forum moet alle fondse en bates in trust hou tot sodanige tyd dat die gemeenskap hulself weer in 'n buurtwag organiseer.
8. Yzerfontein Sub Gemeenskap Polisie Forum moet enige en alle huidige projek/te onderhou en omsien tot die Administrasie van die opgeloste buurtwag struktuur insluitende die betalings aan krediteure, indien enige.
9. As ná die ooreengekome tydperk vir die herstrukturering van die buurtwag struktuur en alle pogings om die effek het gefaal het, die Yzerfontein sub gemeenskap polisie Forum die bates van die opgeloste buurtwag struktuur aan 'n organisasie kan skenk wat 'n buurtwag met soortgelyke doelstellings en doelwitte as dié van die opgeloste buurtwag struktuur moet insluit.

Disfunksionele Buurtwag Struktuur
1. Yzerfontein Buurtwag kan disfunksionele verklaar word deur konsensus bereik met die buurtwag struktuur, die Yzerfontein sub gemeenskap polisie Forum, die Darling Stasie Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens en 'n verteenwoordiger van die Departement van Gemeenskapsveiligheid.
2. Onderhewig aan die bowenal rente sal setei in die Yzerfontein sub gemeenskap polisie Forum wat beheer van alle en enige projekte hangende neem en betrokke by deur Yzerfontein Buurtwag kommer. Die Yzerfontein sub gemeenskap polisie Forum sal die fondse administreer en alle krediteure, indien enige, dek.

Wysiging van die Grondwet en Kode van Gedrag
Die Minister van Gemeenskapsveiligheid in die Wes-Kaap kan en moet die Grondwet en Gedragskode deur middel van aanstelling van 'n komitee bestaande uit verteenwoordigers van die Departement van Gemeenskapsveiligheid, wysig die Suid-Afrikaanse Polisiediens – Wes-Kaap, die Provinsiale gemeenskap polisie raad, die Buurtwag struktuur, en enige persoon wat hy/sy kan so goeddink.

Definisies
"Buurtwag struktuur": dit moet 'n alles-omvattende frase en individuele buurtwagte asook buurtwag verenigings insluit en ander strukture soos die straat komitees, straatwag, blokkeerwag, plaaswag, besigheidwag, woonstelwag en enige buurtwag aktiwiteit geag te word wat verband hou met die definisie soos uiteengesit hierin

"Buurtwag": Moet 'n groep van individue woonagtig in die gebied of besighede waarin die buurtwag aktiwiteit wat uitgevoer word.

"Erkenning": dit voorskryf die proses wat voorafgaan erkenning waardeur die besonderhede van 'n buurtwag struktureer, synde:

a. die name en kontakbesonderhede van die komitee lede,
b. Die se lidmaatskap
c. die Grondwet,
d. Die Kode van Gedrag, en
e. finansiële state

aangeteken word met die plaaslike sub gemeenskap polisie Forum en die plaaslike Suid-Afrikaanse Polisie dienste. In gevalle waar die gemeenskap polisie Forum nie bestaan of nie aktief is nie, dit sal gedoen word deur die Suid-Afrikaanse Polisie dienste.

"Affiliasie aan plaaslike sub gemeenskap polisie Forum": Dit sal die amptelike voorstelling van die buurtwag struktuur in die gebied wees. In die afwesigheid van 'n gemeenskap polisie forum sal sodanige amptelike verteenwoordiging deur die plaaslike stasie Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisie dienste wees.

"Amptelike":Dit impliseer dat 'n struktuur geregistreer is en dienooreenkomstig erken word.

"Nie-politieke": Impliseer dat die buurtwag struktuur behoort nie aan enige politieke organisasie geaffilieer wees en ook moet nie enige werk doen of die persepsie gee met betrekking tot wat polities in lyn met 'n, of enige politieke organisasie.

"Nie – sekses": Dit impliseer dat die buurtwag struktuur moet nie diskrimineer op grond van seks, geslag of seksuele oriëntasie.

"Gevaarlike wapens": Soos omskryf deur die gevaarlike wapen Wet Nr 71 van 1968, beteken... "enige voorwerp, behalwe 'n vuurwapen, wat waarskynlik ernstige liggaamlike besering veroorsaak as dit was gebruik om te pleeg 'n aanranding."