Vrywaring

Yzerfontein Buurtwag Vrywaring vorm

 

 VRYWARING

 

Ek, _______________________________________________________

(Volle Naam)

met Identiteits Nommer __________________________________________

woonagtig te ________________________________________________________

(Huis Adres)

Selfoon: ________________________________________________________

Landlyn: ________________________________________________________

E-pos: ________________________________________________________

Doen hiermee

1) erken dat ek die Gedragskode soos uit die Grondwet van die Yzerfontein Buurtwag gelees het en die bepalings daarvan ten volle verstaan ;

2) Erken dat ek kies het om 'n lid van die Yzerfontein Buurtwag en vrywillig buurtwag aktiwiteite deelneem;

3) erken verder dat die Yzerfontein Buurtwag is nie 'n korporatiewe entiteit gestig deur of onder enige Wet dit hoef ook nie juridiese persoonlikheid;

4) vrywaar hiermee die voornoemde Yzerfontein Buurtwag, sy komitee en ander lede, ten opsigte van enige strafregtelike of siviele aanspreeklikheid, teen enige koste, eise, groepe of skadevergoeding ookal voortspruitend direk of indirek uit enige opsetlike handeling of versuim of enige nalatigheid op my deel.

5) Opslag die antwoord na die volgende vraag: "was jy ooit skuldig bevind aan enige kriminele oortreding? Indien wel, datum en uitkoms".

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6) verklaar dat daar geen ander relevante sake wat ek glo moet om die aandag van die komitee van die Yzerfontein Buurtwag gebring word om hierdie aansoek vir lidmaatskap behoorlik oorweeg en te aktiveer word.

Ek magtig hiermee die Yzerfontein Buurtwag bestuur maak my besonderhede beskikbaar by die Darling Suid-Afrikaanse Polisie Dienste, vir die doeleindes van 'n kriminele aktiwiteit kontroleer en magtig SAPD Darling om persoonlike inligting met betrekking tot my kriminele agtergrond, kriminele geskiedenis, vorige veroordelings en / of enige ander tersaaklike inligting so soos gewoonlik verstrek word deur die kriminele rekord sentrum van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens in hierdie verband, aan die komitee van die Yzerfontein Buurtwag vir oorweging met hierdie aansoek.

Ek waarborg dat die inligting in hierdie aansoek is waar en korrek is en staatgemaak word op deur die Yzerfontein Buurtwag met inagneming van hierdie aansoek.

Ek begryp dat enige vals verklarings of wanvoorstelling daarop geregtig te wees die komitee van die Yzerfontein Buurtwag verontagsaam hierdie aansoek, of alternatiewelik, indien my lidmaatskap reeds goedgekeur is in onkunde daarvan, die lidmaatskap sal summier herroep word.

Ek stem ook saam om die Yzerfontein Buurtwag komitee van enige strafregtelike aanklagte en oortuigings wat teen my gebring word, terwyl ek 'n lid van die genoemde buurtwag is, in te lig.

Geteken te ____________________________________ Op hierdie ______ Dag Van _________________________________ 20_________

Lid handtekening: _____________________________________

Getuie: ___________________________________________

____________________________________________________________________
SAPS SC: ___________________ SAPS CLEARANCE: ___________________

DATE: _________________________   DATE: __________________________
___________________________________________________________________